Schreyhass 60

Schreyhass 60

FC BASEL 1893 – FC Thun | 2. September 2018

WER HASST, KANN AUCH BESSER LIEBEN

«Du muesch e Teggscht zum Thema Hass schryybe. Du motzisch jo immer über alles. E richtige Wuetbürger! Du bisch genau dr Richtigi füre Schrey-Hass. Und am beschte schribsch, wenn grad voller Hass bisch.»

KURVE-SMS

GRUPPE START MUTTENZERKURVE an 9292

Köschte: 20 Rappe pro Nochricht sowie für s Aa- und Abmälde.

KONTAKT

info@muttenzerkurve.ch
PGP-Fingerprint: 92A4 62E8 F0CA 3AD6 4E1E 9A8D 5646 CF07 C848 CED8
Download Public Key

SPÄNDEKONTO

PC 40-397037-2
Muttenzerkurve
4000 Basel

Dangge für d Unterstützig!